plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA

Zarząd Spółki: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 4

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania: sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania oraz dodatkowo skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie na listę firm audytorskich (art.57 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach),
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
  • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
  • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);

b)      oświadczenia firmy audytorskiej o:

  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania oraz cenę za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018r.

d) wskazanie terminu zakończenia: badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki, (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

f)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

g) oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

h) Oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.

i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

      Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 30 października 2017r. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „ oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12/398-79-12; 12/398-79-13 , www.hbp.pl

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj., w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

      Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                                                                         Zarząd Spółki

Kraków, 09.10.2017r.

Małopolska Hodowla Roślin Oddział w Zamościu
22 - 400 Zamość, ul. Kilińskiego 80,
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż następujących środków trwałych i przedmiotów nietrwałych:

Lp

Nazwa środka

Typ/model

Nr
inwen
tarzowy

 

Cena
wywoławcza
 (brutto)

Wadium

Postą-
pienie

Oddział w Zamościu, ul. Kilińskiego 80, tel. 84/638 68 72, 84/639 20 92

 

Przenośnik kubełkowy

-

2333/596

-

1 500,00 zł

150,00 zł

50,00 zł

 

Przenośnik czerpakowy

-

2284/643

-

1 000,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

3

Przenośnik czerpakowy

-

2282/643

-

1 400,00 zł

140,00 zł

50,00 zł

4

Przenośnik kubełkowy

-

2331/596

-

400,00 zł

40,00 zł

10,00 zł

Zakład Produkcyjno-Nasienny w Ulhówku, ul. Tomaszowska 142, tel. 84/66 16 014

5

Dystrybutor paliwa

HOC-01-05

1/IV/U

1982

500,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

6

Wózek widłowy

DW 733

31/VII/U

1985

6 000,00 zł

600,00 zł

100,00 zł

7

Kosiarka do trawy (samojezdna)

P901-136103-15

84/V/U

2004

600,00 zł

60,00 zł

20,00 zł

8

Przyczepa D-50 LTM P035

Autosan D55

25/VII/U

1987

7 000,00 zł

700,00 zł

100,00 zł

9

Przyczepa LTM P696

IFA HW8011

17/VII/U

1984

15 000,00 zł

1 500,00 zł

200,00 zł

10

Samochód ciężarowy LZ 30648

Star 1142

46/VII/U

1989

8 920,00 zł

892,00 zł

100,00 zł

11

Kultywator uprawowy zawieszany

U714

-

1972

740,00 zł

74,00 zł

20,00 zł

12

Agregat uprawowy (brona zaw. Z wałem strunowym)

U722/2

-

1972

1 000,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

Zakład Hodowlano-Produkcyjny Stado Ogierów w Białce, 22-300 Krasnystaw, Białka 6, tel. 82/577 12 00

13

Ciągnik rolniczy MTZLKS 97TL

MTZ 82

VII/34

1997

23 000,00 zł

2 300,00 zł

500,00 zł

14

Ciągnik rolniczy KR 079H

Ursus 1614

N/167/746

1992

25 000,00 zł

2 500,00 zł

500,00 zł

15

Prasa zwijająca

SIPMA -279/1

67/V/U

2010

27 900,00 zł

2 790,00 zł

500,00 zł

16

Prasa rolująca DF120 1,8

Unia

V/76

2012

52 900,00 zł

5 290,00 zł

1 000,00 zł

17

Samochód Citroen Jumper

 

VII/028/741

2003

2 800,00 zł

280,00 zł

100,00 zł

18

Agregat prądotwórczy

Weba

-

-

520,00 zł

52,00 zł

20,00 zł

19

Rozsiewacz nawozów 1200 l

NO 41

451/B

1997

2 800,00 zł

280,00 zł

100,00 zł

20

Poidło pojedyncze szt.7

DELEVAL

-

-

430,00 zł /szt

43,00 zł /szt

10,00 zł/szt

21

Poidło podwójne szt.4

DELEVAL

-

-

559,00 zł /szt

56,00 zł/szt

20,00 zł/szt

22

Pług zawieszany 2 skibowy

-

V/14

-

200,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

23

Siewnik do warzyw 5 rzędów

-

V/72

-

800,00 zł

80,00 zł

20,00 zł

24

Wydrążarka do ogórków

-

IV/10

-

1 200,00 zł

120,00 zł

50,00 zł

25

Motopompa

S15M

IV/1

1962

470,00 zł

47,00 zł

10,00 zł

26

Aplikator do zakiszania pasz

-

-

2004

2 680,00 zł

270,00 zł

100,00 zł

27

Pompa do opryskiwacza

P-145

-

-

430,00 zł

45,00 zł

10,00 zł

28

Suszarnia do ogórków

-

V/77

-

2 200,00 zł

220,00 zł

100,00 zł

29

Kosiarka samojezdna VIKING

AHM 1651

V/74

-

1 200,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

30

Aparat USG

Pie Medical

VIII/47

1982

310,00 zł

31,00 zł

10,00 zł

31

Silos paszowy przenośny

 

I/33/33

 

13 040,00 zł

135,00 zł

200,00 zł

32

Przyczepa D-50 CHM 824P

Sanok D 50

VII/4

1977

7 380,00 zł

738,00 zł

100,00 zł

33

Wybierak do kiszonki

T-385

V/51

2006

4 430,00 zł

443,00 zł

100,00 zł

34

Przetrząsacz do siana

Ravak 524

V/50

2006

4 430,00 zł

443,00 zł

100,00 zł

35

Siewnik zbożowy

MAZUR 5

V/28

2000

9 480,00 zł

948,00 zł

100,00 zł

36

Zagrabiarka do siana

KRONE

V/71

2002

6 650,00 zł

665,00 zł

100,00 zł

Zakład Hodowlano-Produkcyjny Palikije, 24-204 Wojciechów, tel. 81/517 70 10

37

Wiertarka stołowa kolumnowa

WE-20

-

1957

300,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

38

Przenośnik ślimakowy Ø140 mm dł. 6m

-

-

2000

600,00 zł

60,00 zł

20,00 zł

39

Przenośnik ślimakowy Ø110 mm dł. 2,5m

-

-

-

500,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

44

Wóz asenizacyjny 3000 l

-

5-VII-P

-

2 500,00 zł

250,00 zł

100,00 zł

41

Czyszczalnia elektromagnetyczna GOMPER

-

57-V-P

-

2 500,00 zł

250,00 zł

100,00 zł

42

Wózek widłowy TOYOTA

TOYOTA -SFG 18

3716/763

1995

3 640,00 zł

364,00 zł

100,00 zł

43

Bukownik laboratoryjny

-

-

-

400,00 zł

40,00 zł

10,00 zł

44

Rototiller 3m

Becker A 94

29-V-P

1997

5 904,00 zł

600,00 zł

100,00 zł

45

Opryskiwacz zawieszany

Termit 300 l

 

1998

1 476,00 zł

150,00 zł

50,00 zł

46

Przenośnik taśmowy

 

2-VI-P

1993

345,00 zł

35,00 zł

10,00 zł

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne jak również prawne. Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2017 o godz. 11:00 w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. Oddział w Zamościu, ul. Kilińskiego 80.

Wadium należy wpłacać w kasie MHR Oddział Zamość ul. Kilińskiego 80 do godz. 10:00 dn. 28.09.2017 lub na konto: Małopolska Hodowla Roślin Oddział w Zamościu - BGŻ S.A. O/Zamość nr 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Sprzęt można oglądać w/w Magazynach oraz Zakładach od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu jeżdzieckiego

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

formularz ofertowy SIWZ - (plik doc) -»

zapytanie ofrtowe (plik pdf) -»

Kraków, 16.08.2014 r.

Zaproszenie

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. , ul. Zbożowa 4, 32-002 Kraków
zaprasza do składania oferty cenowej na:

Usługowe kopanie buraków wraz z odwozem z pola do 1 km

• Zakład Hodowlano-Produkcyjny Mikulice, 37-220 Kańczuga, Mikulice 37A,powierzchnia – 102 ha

• Zakład Hodowlano-Produkcyjny Polanowice, 32-090 Słomniki, Polanowice, powierzchnia – 115 ha

Termin składania ofert: do 28.08.2017r.

Sposób składania ofert: oferty należy składać listownie na adres Małopolska Hodowla Roślin Sp z o.o. ul. Kopernika 6, 32-100 Proszowice lub email: proszowice@hbp.pl

Kraków, 2017-08-10

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4

(www.hbp.pl)

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowaną działkę gruntu nr 384/75 o powierzchni 0,0925 ha, jako przedmiot prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0013 Kobierzyce, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Cena wywoławcza 98.425 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych, wadium 10.000 złotych, minimalne postąpienie 1.000 złotych. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Spółki : Oddział w Kobierzycach (adres : 55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 21).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.47 2030 0045 1110 0000 0174 9430  do dnia 16.08.2017 r. włącznie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działki gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu

pod nr tel. (71) 311-11-30.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157 oraz w Oddziale Spółki : Oddział w Kobierzycach, ul. Sportowa 21 pod nr tel. (71) 311-11-30.

Kraków, dnia 26.07.2017 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowaną działkę gruntu nr 240/80 o powierzchni 0,1391 ha będącą przedmiotem prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0004 Mikulice, gmina Gać, powiat przeworski, województwo podkarpackie.

Cena wywoławcza 17.088 (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) złotych, wadium 1.800 złotych, minimalne postąpienie 180 złotych, cena wywoławcza zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 12.00w siedzibie Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Mikulice (adres: Mikulice 34A, 37-220 Kańczuga, powiat przeworski, województwo podkarpackie).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.97 2030 0045 1110 0000 0034 2030 do dnia 14.08.2017 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działki gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. (16) 640-33-14.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o.w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157 oraz w Zakładzie Hodowlano-Produkcyjnym Mikulice pod nr tel. (16) 640-33-14.

 

Kraków, dnia 26.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

 

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego będące przedmiotem prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0012 Radziemice, gmina Radziemice, powiat proszowicki, województwo małopolskie działki gruntu :

1/ niezabudowane nr :

a/ 276/28 o powierzchni 0,7136 ha, cena wywoławcza 41.326 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) złotych, wadium 4.200 złotych, minimalne postąpienie 450 złotych,

b/ 276/29 o powierzchni 1,2759 ha, cena wywoławcza 73.921 (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) złotych, wadium 7.500 złotych, minimalne postąpienie 750 złotych,

c/ 276/30 o powierzchni 0,3341 ha, cena wywoławcza 19.432 (dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote, wadium 2.000 zł, minimalne postąpienie 200 złotych,

d/ 277/10 o powierzchni 0,1670 ha, cena wywoławcza 70.917 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemnaście) złotych, wadium 7.000 złotych, minimalne postąpienie 750 złotych,

e/ 277/11 o powierzchni 0,1682 ha, cena wywoławcza 79.281 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych, wadium 8.000 złotych, minimalne postąpienie 800 złotych,

2/ zabudowane nr :

a/ 276/38 o powierzchni 0,7091 ha, cena wywoławcza 2.415.556 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 240.000 złotych, minimalne postąpienie 25.000 złotych,

b/ 277/12 o powierzchni 0,3761 ha, cena wywoławcza 265.356 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 27.000 złotych, minimalne postąpienie 3.000 złotych,

c/ 278/36 o powierzchni 0,2487 ha, cena wywoławcza 175.656 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 17.500 złotych, minimalne postąpienie 2.000 złotych,

d/ 278/37 o powierzchni 0,3776 ha, cena wywoławcza 242.256 (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 25.000 złotych, minimalne postąpienie 2.500 złotych.

Cena wywoławcza działek niezabudowanych zawiera podatek VAT w stawce 23%, działki zabudowane zwolnione z podatku VAT.

Każda działka gruntu będzie oddzielnie przedmiotem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. o godz. 12.00w siedzibie Spółki (adres : 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.97 2030 0045 1110 0000 0034 2030 do dnia 14.08.2017 r. włącznie na każdy przedmiot przetargu oddzielnie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działek gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

 

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 662-027-563.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157.                      

 

Kraków, dnia 26.07.2017 r.