plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

INTERESARIUSZE

Agencja Nieruchomości Rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kontynuuje ona pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie.

Agencja Nasienna Sp. z o.o. – powołana do żcia w 2003 r. przez polskie Hodowle Roślin agencja jest ich reprezentantem w sprawach kontroli obrotu nasiennego. Zajmuje się głownie kontrolą dystrybucji licencjonowanych hodowli i nasion, uporządkowaniem i rozwojem licencjonowanego obrotu nasion na polskim rynku.

Polska Izba Nasienna – powstała w 1996 roku, ma na celu kultywowanie tradycji Związku Polskich Hodowców Roślin i Wytwórców Nasion oraz rozwijanie wspłpracy osób zajmujących się hodowlą roślin, produkcją i handlem materiałem siewnym. Chroni i reprezentuje swoich członków wobec organów państwowych, organizacji polskich i zagranicznych. Reprezentuje interesy 84 polskich podmiotów gospodarczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –  powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów wspófinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle wspłpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Rynku Rolnego – Agencja Rynku Rolnego od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza, administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz finansowanymi z budżetu krajowego. Do jej mechanizmów finansowych należą równiez dopłaty do materiału siewnego dla rolników.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – do jej głównych zadań należy wykonywanie analiz fitosanitarnych, materiału roślinnego, w tym materiału siewnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych oraz wykonywanie analiz w kierunku weryfikacji tożsamości odmianowej.

 

 

Zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach jest realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka,  prowadzenie doświadczeń, dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.